Maak een selectie

756 van 756

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Beroep
12/08/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.001B

Het beroep van de moeder faalt. Het College van Beroep is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de gezinshuisouder, in samenwerking met haar collega, voldoende stappen heeft ondernomen nadat zij bekend werd met het feit dat de medicatie van de zoon op dreigde te raken. Het College van Beroep sluit zich aan bij het College van Toezicht dat het in het veld gebruikelijk is dat de communicatie met de ouder(s) omtrent besluitvorming over het (tijdelijk) stopzetten van de medicatie via de GI verloopt en niet via de gezinshuisouder(s).
Open
College van Toezicht
01/08/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.534Ta

Een jeugdprofessional heeft niet tijdig inzage gegeven in het dossier. Daarnaast wordt de jeugdprofessional verweten geen gezamenlijk en tijdig plan van aanpak te hebben opgesteld, de moeder niet te hebben gerespecteerd en verwijtbaar onzorgvuldig te zijn geweest in rapportage.
Beroepscode: M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
25/07/2022
Niet-ontvankelijk - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 21.330Ta

Een ambulant hulpverlener heeft niet transparant gewerkt en heeft de verslaglegging niet conform de beroepsstandaard gedaan. Het is duidelijk dat er, mede daardoor, tussen de vader en de hulpverlener geen overeenstemming heeft bestaan over de vrijwillige jeugdhulp, terwijl een proces van gedeelde besluitvorming de basis is van hulpverlening in het vrijwillige kader. Daarnaast heeft de jeugdprofessional schriftelijk aan diverse partijen een onjuiste en beschadigende weergave van de realiteit gegeven.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening)
Open
College van Toezicht
14/07/2022
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.388Ta

De jeugdbeschermer heeft disproportionele dwang uitgeoefend op de moeder bij de weekendplaatsing van de jongste kinderen bij de vader. Daarnaast heeft de jeugdbeschermer in een juridische procedure zonder voldoende onderbouwing ingebracht dat de moeder mogelijk fraude heeft gepleegd met urineonderzoeken.
Beroepscode: D (Bevorderen van het vertrouwen in de jeugdzorg) | E (Respect) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie)
Open
College van Beroep
13/07/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 20.016B

Het beroep van de vader faalt. Het ligt op de weg van diegene die beroep instelt om de beroepsgronden te onderbouwen, dit heeft de vader onvoldoende gedaan.
Open
College van Toezicht
11/07/2022
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.451Ta

Een jeugdbeschermer heeft zich onvoldoende ingespannen om contact tussen de vader en de kinderen tot stand te laten komen. Daarnaast heeft hij opzettelijk de mening van de vader achtergehouden in een verzoek verlenging ondertoezichtstelling, omdat de vader procesafspraken niet is nagekomen.
Beroepscode: A (Jeugdige cliënt tot zijn recht laten komen) | E (Respect)
Open
College van Toezicht
11/07/2022
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.367Ta

Een jeugdprofessional wordt verweten dat zij een onvolledige, onjuiste administratie heeft bijgehouden en dat geen intake heeft plaatsgevonden. Tevens zou zij zich grensoverschrijdend hebben gedragen tijdens een huisbezoek en hierover niet naar waarheid hebben verklaard. Bij een ander huisbezoek zou de jeugdprofessional zich onprofessioneel hebben gedragen.
Open
College van Toezicht
08/07/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.395Tb

Een gedragswetenschapper heeft onzorgvuldig gehandeld bij het opstellen van een verslag.
Open
College van Toezicht
08/07/2022
Gedeeltelijk gegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 21.395Ta

Een gedragswetenschapper heeft onzorgvuldig gehandeld bij het opstellen van een verslag.
Open
College van Toezicht
08/07/2022
Gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 21.391Ta

Een jeugdprofessional heeft nagelaten een eigen schriftelijk hulpverleningsplan op te stellen. Daarnaast heeft hij onzorgvuldig gehandeld bij het opstellen van een verslag en heeft hij onvoldoende aan dossiervorming gedaan.
Beroepscode: G (Overeenstemming/instemming omtrent hulp- en dienstverlening) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Richtlijnen: Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp
Open