Maak een selectie

808 van 808

   

Overzicht van de laatste beslissingen:

College van Beroep
25/04/2023
Gedeeltelijk gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 22.013B

Het beroep van de vader slaagt. Uit het plan van aanpak blijkt dat er geen informatie van andere deskundigen is opgenomen, althans dat niet blijkt welke informatie van derden afkomstig is. Naar het oordeel van het College van Beroep is de verslaglegging in de rapportage hierdoor niet inzichtelijk en transparant en is het niet aan de jeugdprofessional om te kiezen welke informatie zij wel of niet in een plan van aanpak opneemt.
Beroepscode: E (Respect) | M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Toezicht
19/04/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.064Ta

De moeder wordt gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht wegens verval. De gezinswerker werd verweten niet neutraal te hebben gehandeld als voorzitter van het evaluatiegesprek van de hulpverlening.
Open
College van Toezicht
19/04/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.067Ta

De moeder wordt gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard in haar klacht wegens verval. De orthopedagoog werd verweten te hebben getracht afspraken af te dwingen die niet in het belang van de dochter waren, niet meerzijdig partijdig te zijn geweest in de hulpverlening en niet te hebben voldaan aan de vereiste zorgvuldige dossiervorming.
Open
College van Beroep
31/03/2023
Gedeeltelijk gegrond - Voorwaardelijke schorsing

Zaaknummer: 22.020B

Het beroep van de Stichting slaagt. Voor zover de jeugdprofessional wordt verweten dat zij speltherapie door een stagiaire in opleiding heeft gefaciliteerd, wordt de klacht alsnog (in het geheel) gegrond verklaard.
Beroepscode: O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Open
College van Beroep
31/03/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.021B

Het beroep van de Stichting faalt. Het College van Beroep sluit zich aan bij het oordeel van het College van Toezicht.
Open
College van Toezicht
22/03/2023
Gegrond - Berisping zonder openbaarmaking

Zaaknummer: 22.354Ta

Een triage medewerker van Veilig Thuis heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan het handelingsprotocol en daarmee meerdere normen van de Beroepscode geschonden.
Beroepscode: F (Informatievoorziening over de hulp- en dienstverlening) | H (Macht en afhankelijkheid in de professionele relatie) | I (Beëindiging van de professionele relatie) | N (Samenwerking in de hulp- en dienstverlening) | O (Beroepsuitoefening en samenwerking)
Open
College van Toezicht
15/03/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.219Ta

Een jeugdbeschermer wordt verweten dat hij onvoldoende met de moeder heeft gecommuniceerd, de rechter niet volledig en naar waarheid heeft geïnformeerd, en dat hij informatie met de vader heeft gedeeld zonder toestemming van de moeder.
Open
College van Toezicht
10/03/2023
Gegrond - Waarschuwing

Zaaknummer: 22.335Ta

Een gezinswerker heeft feiten en conclusies onzorgvuldig gerapporteerd.
Beroepscode: M (Verslaglegging / dossiervorming)
Open
College van Beroep
06/03/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.016B

Het beroep van de vader faalt. De jeugdprofessional kan niet worden verweten dat zij psychiatrische problematiek diagnosticeert.
Open
College van Beroep
06/03/2023
Ongegrond - Geen maatregel

Zaaknummer: 22.017B

Het beroep van de vader faalt. De jeugdprofessional kan niet worden verweten dat zij psychiatrische problematiek diagnosticeert.
Open