Beroep

Zowel de klager als de jeugdprofessional kunnen tegen de beslissing van het College van Toezicht in beroep gaan. Het beroepschrift kan per post of per e-mail worden ingediend. Dit kan binnen zes weken na verzending van de beslissing van het College van Toezicht. In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  1. Achternaam, voornamen, (werk)adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
  2. De datum en het zaaknummer waartegen het beroep zich richt;
  3. De redenen voor het beroep, duidelijk toegelicht; je geeft hier aan waar je het niet mee eens bent en waarom je het niet eens bent met de beslissing van het College van Toezicht. Je kunt bijlagen ter onderbouwing meesturen;
  4. Je handtekening en dagtekening.

Nadat het beroepschrift is ontvangen, beoordeelt het College van Beroep of het beroepschrift aan de vereisten van het Tuchtreglement voldoet. Net als in de procedure bij het College van Toezicht, bestaat de mogelijkheid dat het beroepschrift aangepast moet worden. Het College van Beroep oordeelt vervolgens (na aanpassing) of het beroep aan de vereisten van het Tuchtreglement voldoet.
Als dat niet het geval is wordt de indiener niet-ontvankelijk verklaard in het beroep.
Indien het beroepschrift wel aan de vereisten voldoet, ontvangt de wederpartij een afschrift van het beroepschrift. De wederpartij krijgt de gelegenheid om binnen zes weken een verweerschrift in te dienen. Ook bestaat de mogelijkheid voor de verweerder om binnen dezelfde termijn incidenteel beroep [tooltip]Incidenteel beroep is de mogelijkheid om beroep in te stellen pas nadat is gebleken dat de wederpartij beroep heeft ingesteld tegen de beslissing.[/tooltip] in te stellen.
De indiener van het beroepschrift ontvangt een afschrift van het verweerschrift (en indien van toepassing het incidentele beroepschrift). Wanneer het om een incidenteel beroepschrift gaat, krijgt degene die het oorspronkelijke beroep heeft ingesteld ook de mogelijkheid om daartegen een verweerschrift in te dienen. De termijn daarvoor is vier weken.

Behandeling beroep

De behandeling in beroep komt (grotendeels) overeen met de behandeling in eerste aanleg (bij het College van Toezicht). Kijk hiervoor bij Behandeling van klacht.

Beslissing beroep

De schriftelijke beslissing van het College van Beroep wordt uiterlijk zes weken na de behandeling van het beroep per beveiligde e-mail aan partijen verzonden. Een geanonimiseerde versie van de beslissing wordt in de beslissingenbibliotheek van SKJ geplaatst. Tegen de beslissing van het College van Beroep staat geen beroep open.