SKJ Professioneel toezicht

Wie een jeugdprofessional inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de professionele standaard. Dit zijn gedrags- en beroepsregels die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.

Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard die voor hem of haar geldt. Als een ouder of verzorger niet tevreden is over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional kunnen zij in sommige gevallen een klacht indienen.

Per 1 november 2022 is een nieuw reglement in werking getreden: het reglement professioneel toezicht (RPT). Ook het bijbehorende procesreglement professioneel toezicht (PPT) is vanaf die datum van kracht. Daarmee is de manier waarop een klacht kan worden ingediend en de wijze van behandeling veranderd.
Meer weten?