Professioneel toezicht

Professioneel toezicht is een vorm van toezicht waarbij wordt beoordeeld of een bij SKJ geregistreerde jeugdprofessional volgens de voor hem of haar geldende professionele standaard heeft gewerkt.

Één van de doelen van professioneel toezicht is dat de jeugdprofessional en de beroepsgroep leert van de klachten die worden ingediend. Dit lerende effect kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening binnen het jeugddomein.

Het nieuwe reglement professioneel toezicht

Per 1 november 2022 treedt een nieuw reglement in werking: het reglement professioneel toezicht (RPT). Ook het bijbehorende procesreglement professioneel toezicht (PPT) is vanaf die datum van kracht. De allerbelangrijkste wijzigingen ten opzichte van het tuchtreglement, versie 1.5, zijn:

  • Een klacht wordt ingediend via een eenvoudig, verkort, formulier
  • Het voorportaalcollege bepaalt de wijze van klachtbehandeling
  • Er zijn drie wijzen waarop een klacht behandeld kan worden: bij de commissie van consultatie, bij de mediator of door het college van toezicht
  • De commissie van consultatie behandelt alleen klachten over jeugd- en gezinsprofessionals. De commissie van consultatie behandelt dus geen klachten over pedagogen en psychologen
  • Er geldt een overgangsregeling van 1 november tot 1 januari 2023 waarbij klagers kunnen kiezen tussen het uitgebreide klachtformulier/klachtenformulier óf het vereenvoudigd klachtformulier. Vanaf 1 januari 2023 is het alleen mogelijk om een klacht op de nieuwe manier in te dienen